IMPRESSUM EKO Trading S.A.

Wskazówki prawne i stopka redakcyjna


1. Treść oferty zamieszczonej na stronie internetowej EKO Trading S.A.


wraz z podstronami nie daje gwarancji na aktualność, poprawność, kompletność ani też jakość udostępnionych na niniejszych stronach www informacji. Roszczenia przeciwko EKO Trading S.A. z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne i niematerialne powstałe wskutek użycia lub zaniechania użycia udostępnionych informacji, względnie wskutek użycia błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile firmie EKO Trading S.A. nie zostanie udowodnione postępowanie umyślne.

W związku z tym EKO Trading S.A. zwraca uwagę, że część danych opiera się na ekspertyzach i informacjach pochodzących od osób trzecich. Ponadto treści zawarte na stronach internetowych nie stanowią prawnie wiążącej oferty. EKO Trading S.A. zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez specjalnego wcześniejszego powiadomienia, jak również prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania ich publikacji.


2. Odsyłacze i linki:


w przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych (“linki”) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności EKO Trading S.A., wszelkie zobowiązania EKO Trading S.A. z tytułu odpowiedzialności cywilnej są wykluczone, chyba że EKO Trading S.A. wie, iż publikowane tam treści są niezgodne z prawem, a uniemożliwienie korzystania z tych treści leży w zakresie jej technicznych możliwości i jest wykonalne.

Dlatego też EKO Trading S.A. oświadcza wyraźnie, iż nie posiada żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczonych na stronach połączonych linkami z niniejszą witryną. EKO Trading S.A. nie ma też żadnego wpływu na obecną i przyszłą formę oraz na treść stron połączonych linkami lub w inny sposób powiązanych, które zostały zmienione po umieszczeniu linków, jak też nie sprawdza treści tych stron. Dotyczy to wszystkich odsyłaczy i linków umieszczonych wewnątrz własnej oferty internetowej, a także w stosunku do wpisów zamieszczanych przez osoby trzecie w założonych przez autora książkach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych.

Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych informacji tego rodzaju odpowiada wyłącznie podmiot oferujący stronę, do której prowadził odsyłacz, natomiast z odpowiedzialności tej wyłączony jest całkowicie podmiot, który jedynie odesłał do danej publikacji, umieszczając odpowiednie linki na własnej stronie.


3. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której pochodzi odsyłacz na tę stronę. Jeżeli określone części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają w całości lub częściowo obowiązującym przepisom prawa, to treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają przez to nienaruszone.


4. Prawa autorskie i prawa do znaków graficznych:


Autor dąży w swoich działaniach do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich do stosowanych grafik, animacji, zdjęć, tekstów oraz do wykorzystywania stworzonych przez siebie grafik, animacji, zdjęć oraz tekstów lub też do sięgania po grafiki, animacje, zdjęcia oraz teksty nie wymagające licencji.

Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w ramach oferty internetowej lub ewentualnie objęte ochrona praw osób trzecich podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego w danym czasie prawa do oznaczeń oraz prawa posiadania każdorazowego zarejestrowanego właściciela. Z samego tylko faktu umieszczenia wzmianki nie należy wnosić, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych materiałów stworzonych przez samą EKO Trading S.A. czy też jej zleceniobiorców przysługują wyłącznie EKO Trading S.A.

Rozpowszechnianie lub wykorzystywanie takich grafik, animacji, zdjęć lub tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest niedozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody EKO Trading S.A.


5. Stopka redakcyjna:


Zarząd
EKO Trading S.A.

ul. Żeromskiego 53, 90-625 Łódź
NIP 7272654096, REGON 100055848, KRS 000067341